ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายใน

ข้อมูลปรับปรุงล่าสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
งาน หมายเลขภายใน prio
Operator 0 1
รองผู้อำนวยการ (อ.ศิริรัตน์) 102 0
รองผู้อำนวยการ (อ.จตุภรณ์) 103 0
ผู้ตรวจสอบภายใน 105 0
หัวหน้าฝ่ายบริหารการเรียนรู้และระบบโรงเรียนประจำ 211 2
หัวหน้างานวิชาการ 221 4
งานวิชาการ 222 5
งานวิชาการ 223 5
งานวิชาการ 224 5
งานวิชาการ 225 5
งานวิชาการ (บริการวิชาการ) 511 5
งานวิชาการ (บริการวิชาการ) 521 5
งานวิเทศสัมพันธ์ 231 5
งานวิเทศสัมพันธ์ 232 5
งานวิเทศสัมพันธ์ 233 5
งานวิเทศสัมพันธ์ 234 5
หัวหน้างานกิจการนักเรียน 241 4
งานนักเรียนเก่า 242 5
ประจำอาคารหอพัก 7 243 5
ประจำอาคารหอพัก 8 244 5
ประจำอาคารหอพัก 9 245 5
ประจำอาคารหอพัก 14 246 5
งานกิจการนักเรียน 247 5
งานสุขภาพอนามัย 248 5
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 311 3
งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 321 5
หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล 331 4
งานบริหารทรัพยากรบุคคล 332 5
หัวหน้างานบัญชีและการเงิน 341 4
งานบัญชีและการเงิน 342 5
งานสารบรรณ 351 5
งานการประชุม 361 5
หัวหน้าฝ่ายบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 411 3
หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ 421 4
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 422 5
ศูนย์วิทยบริการ 431 5
ศูนย์พัฒนาสื่อดิจิทัล (สำนักงาน) 432 5
ศูนย์พัฒนาสื่อดิจิทัล (ประชาสัมพันธ์) 531 5
หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 441 4
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 442 5
ห้องพักพนักงานขับรถ 443 5
ป้อมรักษาความปลอดภัย 444 5
ห้องควบคุม 445 5
หัวหน้างานพัสดุ 451 4
งานพัสดุ 452 5
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ 611 3
ห้องพักครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ 612 5
ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ 613 5
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี 621 3
ห้องพักครูสาขาวิชาเคมี 622 5
ห้องพักครูปฏิบัติการ 623 5
หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 631 3
ห้องพักครูสาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 632 5
เรือนเพาะชำ 633 5
หัวหน้างานสุขภาพอนามัย 634 4
ห้องพักครูพลานามัย 635 5
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ 641 3
สาขาวิชาฟิสิกส์ 642 5
โรงฝึกงาน 643 5
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 651 3
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 652 5
หัวหน้าสาขาวิชาศิลปศาสตร์ 661 3
ห้องพักครูสาขาวิชาศิลปศาสตร์ 662 5
ห้องพักครูภาษาไทย 663 5