การตั้งค่าเพื่อใช้งานระบบเครือข่าย มาตรฐาน 802.1x

มาตรฐาน IEEE 802.1x คืออะไร

มาตรฐาน IEEE 802.1x เป็นมาตรฐานใหม่สำหรับ MAC Layer ที่ช่วยเสริมให้การตรวจสอบผู้ใช้ (Authentication) ในเครือข่ายแบบและ WLAN มีความปลอดภัยสูงขึ้น ในกรณีนี้เมื่อผู้ใช้ต้องการเข้าใช้เครือข่าย WLAN จะต้องมีการแสดงหลักฐานสำหรับประกอบการตรวจสอบ (credential) ต่ออุปกรณ์แม่ข่าย หลังจากนั้นอุปกรณ์แม่ข่ายจะส่งผ่านหลักฐานดังกล่าวต่อไปยัง RADIUS เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งเป็นระบบสำหรับตรวจสอบผู้ใช้โดยเฉพาะที่ใช้กันอยู่ทั่วไป โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่าง RADIUS เซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ WLAN จะเป็นไปตามโพรโตคอลที่เรียกว่า EAP (Extensible Authentication Protocol) ซึ่งมีความยืดหยุ่นสูงทำให้ผู้พัฒนาระบบสามารถนำไปใช้สร้างกลไกการตรวจสอบอย่างที่ต้องการได้ ในปัจจุบันมีการใช้โพรโตคอลดังกล่าวใน 4 รูปแบบหลักๆ คือ EAP-MD5, LEAP, EAP-TLS, และ EAP-TTLS

ขั้นตอนการตั้งค่าการใช้งานระบบเครือข่าย

บุคลากรภายในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์สามารถตั้งค่าอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS เพื่อเข้าใช้งาน ระบบเครือข่ายไร้สายมาตราฐาน 802.1X (SSID: MWIT) ได้ตามขั้นตอนดังนี้

 1. เปิด Browser Safari (ให้ใช้ Browser Safari ในการตั้งค่าเท่านั้น) และเข้าเว็บไซต์ Service (https://service.mwit.ac.th) ในเว็บไซต์ Service ให้เลือกปุ่ม ดาวน์โหลด ในเมนู ตั้งค่าสำหรับอุปกรณ์ Apple
 2. ระบบจะสแดง Dialog ยืนยันการดาวน์โหลด โดยให้ยืนยันด้วยการกด Allow จะปรากฎหน้าต่าง Profile Downloaded ให้กด Close
 3. ที่ Settings กดที่เมนู Profile Downloaded เพื่อเริ่มการตั้งค่า
 4. ระบบจะปรากฎหน้าต่าง Install Profile ให้เลือก Install มุมขวาบน หากอุปกรณ์ตั้ง Passcode ไว้ ระบบจะให้ยืนยัน Passcode เพื่อเริ่มการติดตั้ง
 5. จะปรากฎหน้าต่าง Consent ให้กด Next มุมขวาบน จากนั้นกด Install ในหน้าต่าง Warning และยืนยันด้วยการกด Install อีกครั้ง
 6. หากการติดตั้ง Profile เรียบร้อย ระบบจะปรากฎหน้าต่าง Profile Installed ให้กด Done บริเวณมุมขวาบน
 7. หลังจากติดตั้ง Profile เรียบร้อยแล้ว ให้ย้อนกลับไปที่หน้าเริ่มต้นของ Settings และเลือกเมนู Wi-Fi และเลือกเชื่อมต่อสัญญาณ MWIT
 8. จะปรากฎหน้าต่าง Enter Password ให้กรอก Username และ Password ที่ได้รับจากโรงเรียนหลังจากนั้นกด Join จะปรากฎหน้าต่าง Certificate ให้กด Trust หากปรากฎสัญลักษณ์ หน้าชื่อสัญญาณ MWIT สามารถเริ่มใช้บริการระบบเครือข่ายของโรงเรียนได้

บุคลากรภายในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์สามารถตั้งค่าอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android เพื่อเข้าใช้งาน ระบบเครือข่ายไร้สายมาตราฐาน 802.1X (SSID: MWIT) ได้ตามขั้นตอนดังนี้

 1. เปิดเมนู Settings และเลือกเมนู Wi-Fi
 2. ในเมนู Wi-Fi เลือกเชื่อมต่อสัญญาณ MWIT
 3. ในการตั้งค่าสัญญาณ MWIT เลือก Advance Setting จากนั้นตั้งค่าดังนี้
  ตัวเลือกการตั้งค่า
  EAP MethodTTLS
  Phase 2 AuthenticationPAP
  CA CertificateNone
  Identityชื่อผู้ใช้งานที่ได้รับ
  Anonymous Identityเว้นว่าง
  Passwordรหัสผ่านที่ได้รับ

  จากนั้นกดเชื่อมต่อ

บุคลากรภายในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์สามารถตั้งค่าอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Mac OS เพื่อเข้าใช้งาน ระบบเครือข่ายไร้สายมาตราฐาน 802.1X (SSID: MWIT) ได้ตามขั้นตอนดังนี้

 1. เข้าเว็บไซต์ Service (https://service.mwit.ac.th) ในเว็บไซต์ Service ให้เลือกปุ่ม ดาวน์โหลด ในเมนู ตั้งค่าสำหรับอุปกรณ์ Apple
 2. ที่ Download ให้เปิดไฟล์ mwit-wifi.mobileconfig ที่ได้จากการดาวน์โหลด
 3. จะปรากฎหน้าต่าง Profile installation ให้ทำการเปิดเมนู System Preferences จากนั้นเลือกเมนู Profiles
 4. ในหน้าต่าง Profiles ให้เลือก MWIT-WIFI จากนั้นคลิกปุ่ม และกด Continue
 5. จะปรากฎหน้าต่าง Enter settings for "MWIT-WIFI": ให้กรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่ได้รับจากนั้นคลิก หากอุปกรณ์ต้องรหัสผ่านให้กรอกรหัสผ่านเพื่อยืนยันการติดตั้ง
 6. หลังจากติดตั้งแล้วให้เชื่อมต่อสัญญาณ MWIT เพื่อเริ่มการใช้งานระบบเครือข่ายของโรงเรียน