บริการบัญชีผู้ใช้งาน

Card image
เปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้งาน

เปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้งานกรณีบุคลากรใหม่

Card image
เปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้งาน

เปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้งานระบบงานของโรงเรียน

งานบริการ

Card image
ตั้งค่าสำหรับอุปกรณ์ Apple

ไฟล์สำหรับตั้งค่าอุปกรณ์ Apple

Card image
ระบบจองห้องประชุม

ระบบสำหรับจองห้องประชุมออนไลน์

Card image
ระบบออกใบรับรองลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

ระบบออกใบรับรองลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับใช้งานภายในองค์กร

Card image
ระบบแจ้งซ่อม

ระบบแจ้งซ่อมงานภายในองค์กร