บริการบัญชีผู้ใช้งาน

Card image
เปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้งาน

เปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้งานกรณีบุคลากรใหม่

Card image
เปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้งาน

เปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้งานระบบงานของโรงเรียน

งานบริการ

Card image
ตั้งค่าสำหรับอุปกรณ์ Apple

ไฟล์สำหรับตั้งค่าอุปกรณ์ Apple

Card image
ระบบจองห้องประชุม

ระบบสำหรับจองห้องประชุมออนไลน์

Card image
ระบบออกใบรับรองลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

ระบบออกใบรับรองลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับใช้งานภายในองค์กร

Card image
ระบบแจ้งซ่อม

ระบบแจ้งซ่อมงานภายในองค์กร

Card image
ขอใช้บริการมัลติมีเดีย

ขอใช้บริการมัลติมีเดีย เช่น การถ่ายภาพ บันทึกวิดีโอ บันทึกเสียง งานกราฟฟิก สื่อวิดีโอ

Card image
ระบบส่งข้อมูลกิจกรรมโรงเรียน

ระบบสำหรับส่งข้อมูลการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียน และส่งข้อมูลการร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายในนอก เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์

Card image
ขอยืมอุปกรณ์มัลติมีเดีย

ขอยืมอุปกรณ์มัลติมีเดีย เช่น กล้อง ขาตั้งกล้อง ไมโครโฟน