บริการบัญชีผู้ใช้งาน

Card image
เปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้งาน

เปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้งานกรณีบุคลากรใหม่

Card image
เปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้งาน

เปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้งานระบบงานของโรงเรียน

งานบริการ

Card image
ตั้งค่าสำหรับอุปกรณ์ Apple

ไฟล์สำหรับตั้งค่าอุปกรณ์ Apple

Card image
ระบบจองห้องประชุม

ระบบสำหรับจองห้องประชุมออนไลน์

Card image
ระบบออกใบรับรองลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

ระบบออกใบรับรองลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับใช้งานภายในองค์กร

Card image
ระบบแจ้งซ่อม

ระบบแจ้งซ่อมงานภายในองค์กร

Card image
ขอใช้บริการมัลติมีเดีย

ขอใช้บริการมัลติมีเดีย เช่น การถ่ายภาพ บันทึกวิดีโอ บันทึกเสียง งานกราฟฟิก สื่อวิดีโอ

Card image
ระบบส่งข้อมูลกิจกรรมโรงเรียน

ระบบสำหรับส่งข้อมูลการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียน และส่งข้อมูลการร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายในนอก เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์

Card image
ขอยืมอุปกรณ์มัลติมีเดีย

ขอยืมอุปกรณ์มัลติมีเดีย เช่น กล้อง ขาตั้งกล้อง ไมโครโฟน

Card image
ตรวจสอบข้อมูลการเชื่อมต่อ WiFi

ตรวจสอบสถานะและข้อมูลการเชื่อมต่อ WiFi ในพื้นที่อาคาร 1, 2, 3, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 16